معرفی کتاب «استلا» و کارتون «نیکا و داداشی»

  سام داد زد: «استلا! استلا! نگاه کن! آسمان آتش گرفته.» استلا گفت: «نه، آتش نگرفته سام. فقط خورشید می‌خواهد بخوابد.» ‌سام گفت: چرا اینقدر قرمز است؟ ‌‌‌‌‌‌‌-نمی‌بینی؟ چون لباس خواب…

ادامه خواندن