عمه عفریته برای اختاپوس عصاره آهو تهیه می کند. از طرفی سخت گیری های بابا سالار باعث شد که آهوی پیشونی سفید از دست پدرش به عجوزه پناه ببرد و به دام فریبکاری عجوزه بیافتد و به امید رسیدن به شهر آرزوها با عجوزه همراه می شود در حالیکه قصد او تحویل آهوی پیشونی سفید به عمه عفریته است.

این داستان کلی فیلم بود اما این فیلم چه رفتارها و الگوهایی را به کودک نشان می دهد و کدام هیجانات و احساسات را درگیر می کند؟!

تصور اینکه آهویی به علت نافرمانی کردن یا زیر بار زور نرفتن باید به عنوان مجازات در استوانه پر از آب برود و منتظر مرگ تدریجی و خفگی باشد دلهره و اضطرابی در گروهی از کودکان ایجاد می کند که متناسب با سن آنها نیست.

مورد دیگری که در این داستان می بینیم خرس پلیس است. خرس، پلیس جنگل ضمن خدمت به جای آن که به فکر این باشد که وظیفه اش را به بهترین نحوه انجام دهد و به فکر ایجاد آسایش و امنیت مردم باشد به دنبال مسايل عاشقی ست و چنان این موضوع شدت دارد که همواره ضمن خدمت، ذهنش درگیر معشوقه خود است و این مورد معرفی یک الگوی نامناسب به کودک است.

در جایی دیگر در فیلم قرار است حواس بابا سالار را پرت کنند. راه حل استفاده از جنس مخالف و وسوسه جنسی است که چنین راه حلی مناسب برای فیلم کودک نیست.

در مجموع به نظرم می رسد که مسایل و الگوهای ارایه شده در این فیلم کودک، مناسب برای  کودک زیر ۹ سال نیست.