کتاب سطل‌های نامرئی کتابی‌ست که به بچه‌ها نشان می‌دهد خیلی ساده می توانند محبت کنند و عشق بورزند. ‌‌
‌‌نشان می دهد بچه ها با انجام کارهای مثبت می‌توانند دیگران را شاد کنند و از این شادی خودشان هم شاد می‌شوند. سطل های نامرئی به زبان ساده برای کودکان بیان کرده است که چگونه افراد هیجانات خود را به دیگری انتقال می‌دهند. هر فردی یک سطل دارد که افکار مثبت و احساس‌های خوبش در آن است. تا زمانی که سطل هر فرد پر باشد حس رضایت و شادی دارد و هنگامی که سطل خالی باشد احساس غم یا تنهایی می‌کند.
هر فردی می تواند سطل دیگران را پر کند و با این کار سطل خودش هم پر می شود.
کتاب با مثال های خیلی ساده بیان می‌کند چگونه با مهربانی کردن و یا کمک کردن به دیگران سطل آنها را پر کنیم و در نتیجه سطل خودمان هم پر شود. که هر کدام از این مثال‌های ملموس می‌تواند یک الگو برای کودک باشد. ‌
‌و نیز سناریوهایی را نشان می‌دهد که چگونه خالی کردن سطل دیگران باعث خالی شدن سطل خودمان می شود که خیلی خوب این سناریوها در ذهن بچه می‌تواند ثبت شود و از آن الگو برداری کند.
‌‌و در انتها یاد می دهد آخر روز خودمان را ارزیابی کنیم و از خودمان بپرسیم امروز سطل چه کسی را پر کرده ایم؟