ترانه ریسمانچیان

ترانه ریسمانچیان نویسنده‌ی اصلی سایت «مادر، کودک، رسانه» فعال حوزه‌ی آموزش و تربیت رسانه‌ای است. هدف او از نوشتن این مطالب، افزایش دانش عمومی در رابطه با اهمیت رسانه و نیاز به آموزش آن از سنین کم است.